Chinese Boxing Institute

 International

Video Clips

 

Chen Xiaowang Youtube Videos

 

Basics

 

Silk Reeling 1, Silk Reeling 2, Wuji, What is Double Weight?,

 

Forms

 

19 Form

 

38 Form

 

Laojia Yilu

 

Laojia Erlu (Paocui),

 

Xinjia Yilu

 

Xinjia Erlu

 

Weapons

 

Chen Taiji Broadsword, Chen Taiji Straight sword, double broadsword,

 

Applications - 1 2 3 4

 

Demos - fajing - rooting

 

Chen Xiaowang Tribute Videos - 1 - 2 - 3 - 4 - 5

Copyright © 2017 - Chinese Boxing Institute International